123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 02.06.10

Dziś, tj. 02.06.2010 ro­ku le­ci­my do An­ta­lya w Tur­cji:

 

Lot z Gdańska do Antalya.

Ko­ło pięt­na­stej je­steś­my na lot­nis­ku w Gdań­sku. Od­pra­wa, bram­ki bez­pie­czeń­stwa i ocze­ki­wa­nie na we­jście do sa­mo­lo­tu. O 18.00 star­tu­je­my. Lot prze­bie­ga spo­koj­nie, nic się nie dzie­je. Za ok­na­mi chmu­ry i nie­wie­le wi­dać. Po mniej wię­cej 2-3 go­dzi­nach lo­tu słoń­ce za­czy­na za­cho­dzić i są pier­wsze zdję­cia z wy­pra­wy:

 

 

Z lo­tu do An­ta­lya.

Le­ci­my lo­tem czar­te­ro­wym, bez prze­siad­ki. Lot trwa trzy i pół go­dzi­ny – lą­du­je­my o 21.30 i jest już zu­peł­nie ciem­no. Pod lot­nis­kiem cze­ka na nas au­to­bus i za­bie­ra nas do ho­te­lu w Ala­nya:

 

Odcinek Antalya – Alanya. Turcja.

Po mniej wię­cej dwóch go­dzi­nach jaz­dy je­steś­my na miej­scu, gdzie za­kwa­te­ro­wa­niem się w ho­te­lu roz­po­czy­na­my:

Sa­fa­ri dzień pierwszy – Ala­nya dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Alanya (ang. Alanya)
Liczba mieszkańców:100 tys.
Wysokość n.p.m.:0–250 m
Średnie temperatury:dzień: 28 °C, noc: 20 °C
Liczba noclegów:3
Odległość od poprzedniego postoju:3100 km


Dziś już jest za póź­no na ja­ką­kol­wiek ak­ty­wność po­za ho­te­lem. Idzie­my spać :-). Dob­ra­noc :-).


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games