123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Turcja

Tur­cja to kraj o po­wie­rzchni po­nad dwu­krot­nie więk­szej od Pol­ski z pra­wie 80 mln obywateli (w tym 80% to Turcy). Tyl­ko 3% po­wie­rzchni kra­ju le­ży w Eu­ro­pie, po­zo­sta­ła część – na te­re­nie Az­ji. Naj­wyż­szym szczy­tem gór­skim le­żą­cym na te­re­nie Tur­cji jest słyn­ny Ara­rat (5165 m n.p.m.), gdzie wg Bib­lii ma znaj­do­wać się Ar­ka Noe­go. Naj­niż­szym pun­ktem Tur­cji jest po­ziom mórz (0 m n.p.m.), z któ­ry­mi Tur­cja gra­ni­czy od pół­no­cy (Mo­rze Car­ne), od za­cho­du (Mo­rze Egej­skie i Mo­rze Mar­ma­ra) i od po­łu­dnia (Mo­rze Śród­ziem­ne).

W Tur­cja la­tem obo­wią­zu­je czas UTC+3, jest więc tu o go­dzi­nę póź­niej niż w Pol­sce. Obo­wią­zu­ją­cą wa­lu­tą jest li­ra tu­rec­ka z prze­licz­ni­kiem mniej wię­cej trzy li­ry za do­la­ra ame­ry­kań­skie­go.

Współ­czes­na Tur­cja jest kon­ty­nua­cją Im­pe­rium Os­mań­skie­go, a dzi­siej­szy kształt ustro­jo­wy zaw­dzię­cza przede wszyst­kim Atat­ürko­wi, któ­ry po pier­wszej woj­nie świa­to­wej za­po­biegł roz­bio­rom i prze­kształ­cił Im­pe­rium Os­mań­skie w no­wo­czes­ne i świec­kie pań­stwo na­ro­do­we. Obec­nie gło­wą Pań­stwa jest pre­zy­dent, a je­dno­iz­bo­wy par­la­ment sta­no­wi wła­dzę usta­wo­daw­czą.

Na po­cząt­ku 2010 ro­ku by­liś­my w Tur­cji. Wy­lą­do­wa­liś­my w An­ta­lya, po czym au­to­ka­rem prze­je­cha­liś­my do Ala­nya. Tam zwie­dza­liś­my oko­li­ce, ale naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­cy był dwu­dnio­wy wy­pad do Ka­pa­do­cji.

Na wy­pra­wie by­łem oczy­wi­ście z mo­ją nie­od­łą­czną to­wa­rzysz­ką ży­cia i nie­za­stą­pio­ną kom­pan­ką w po­dró­ży – żo­ną Ewą:

 

 

To my (Ewa i ja) w Tur­cji w 2010 ro­ku.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W